Forårs arbejdsdag 2022

Husk at der er i klubben, på lørdag d. 14. maj kl. 10-13 er arbejdsdag. Vi skal have beskåret lidt buske rundt omkring, der skal renses tagrender, klubhuset skal gøres rent osv. 

Tag gerne familie og hund med, klubben sørger for sodavand, kaffe, te og dejlig kage.

Indkaldelse til generalforsamling 2022


Hillerød Brugshunde Klub afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 21. april kl. 19.00.

Dagsorden:

   1. valg af referent og dirigent
   2. Valg af stemmetæller
   3. Formandens beretning
   4. Fremlæggelse af revideret regnskab
   5. Indkomne forslag
   6. Valg
    På valg til bestyrelsen:
    Dorthe Skydstofte og Steen Nielsen. Begge modtager genvalg.
    Valg af suppleanter.
   7. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.