Hillerød Brugshunde Klub
Om Klubben Holdbeskrivelser Program & Tilmelding Meddelelser Praktiske Oplysninger Aktiviteter Fotogalleri Kontakter m.v.
Om klubben

Hillerød Brugshunde Klub ønsker at være en klub for alle, der ønsker at udvikle og styrke samværet og samarbejdet med hunden, gennem de aktiviteter som klubben tilbyder - uanset race eller hvilken hund du har - så er der mulighed for i samvær med instruktører og andre hundeejere at udvikle de stærke bånd som knyttes mellem hund og fører, hvis du deltager på et træningshold i Hillerød Brugshunde Klub.
 
Klubbens formål

"Ved idræt og andet kulturelt virke, at styrke det frivillige foreningsarbejde og derigennem skabe interesse for lydigheds-, agility- og brugshundetræning af hunde, samt virke for god behandling af hunden som husdyr og brugshund".

Hillerød Brugshunde Klub har ønsket at stå frit i forhold til de forskellige race- og landsorganisationer, for at kunne tilbyde aktiviteter til alle hundeejere. Derved kan vi også arbejde selvstændigt med udvikling af aktiviteter og træningsmetoder i overensstemmelse med klubbens formål. Klubben deltager i et landsdækkende samarbejde mellem foreninger og klubber, der er tilsluttet DGI.

 
Medlemskab
Som medlem af Hillerød Brugshunde Klub køber du ikke en vare der hedder ”træning af din hund”. Alt foregår på frivillig basis også undervisningen – der er ikke nogen der får løn for deres arbejde. Man er som medlem en del af et fællesskab som skal vedligeholdes – dvs. at man deltager i klubbens arbejde – det kan være at du har lyst til at få en instruktøruddannelse, hjælpe til med vedligehold af lokaler eller arealer. Du hjælper med det du kan og har mulighed for.
 
Positiv Indlæring
I Hillerød Brugshunde Klub bruger vi alene positiv forstærkning som træningsmetode. Det gør vi af flere grunde, først og fremmest fordi et positivt samarbejde altid vil være at fortrække, og fordi det giver de bedste resultater. Men også grundet i en respekt for hunden som et individ, og med baggrund i vores viden om hundes adfærd og sprog. Straf er et begreb mennesket har opfundet, en hund forstår ikke hvad det er – og den forstår slet ikke hvad den bliver straffet for – den kan ikke forstå sammenhængen mellem det den har gjort, og førerens reaktion. Derfor bruger vi ALDRIG straf !

Når man bruger positiv forstærkning, fortæller man hunden at det den gør lige nu er det rigtige – og at det vil medføre en belønning. En af adfærdsteoriens hovedsætninger er, at dyr gør det, der bedst kan betale sig og lader være med at gøre det, der ikke så godt kan betale sig eller som ikke har nogen konsekvens. Når man forstærker den adfærd, der er bedre end normalt og ignorerer den, der ikke er, vil hundens adfærd med sikkerhed ændres i den retning, der kan betale sig for den – den retning, som der forstærkes. Med andre ord; hunden får en belønning for det den gør godt – og ikke noget for det er forkert. Når positiv træning virker stærkt, er det fordi en forventning om en belønning vil aktivere hundens såkaldt ansporende motivation. Den ansporende motivation, der ikke har forbindelse med hundens drifter, aktiveres kun, når der trænes strengt positivt, idet den ansporende motivation alene drives af forventning om noget godt og vil forsvinde ved udsigt til ubehag.

  • Den adfærd, der forstærkes, vil blive gentaget.
  • Den adfærd, der gentages, vil blive en vane.
  • En vane er svær at bryde, god som dårlig
 

Vedtægter For Hillerød Brugshunde Klub

1. NAVN OG HJEMSTED

Klubbens navn er: Hillerød Brugshunde Klub 
Klubbens hjemsted er: Hillerød Kommune
Klubben er som lokalforening medlem af: Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, DGI Nordsjælland

 2. FORMÅL

Stk. a. : Det er klubbens formål; ved idræt og andet kulturelt virke, at styrke det frivillige foreningsarbejde og derigennem skabe interesse for lydigheds-, agility- og brugshundetræning af hunde, samt virke for god behandling af hunden som husdyr og brugshund. 
Stk. b. : Klubbens midler anvendes i overensstemmelse med reglerne i stk. a. 
 

3. OPTAGELSE

Stk. a. : Til LYDIGHEDSTRÆNING, BRUGSHUNDETRÆNING og AGILITY, kan optages hunde, der er fysisk og psykisk raske og som er egnede til træning. Klubben optager ikke hunde af kamphunderacer og blandinger heraf.
Stk. b. : Forinden optagelse, skal hunden være vaccineret og ansvarsforsikret efter gældende regler, fastsat af bestyrelsen. 
 

4. MEDLEMMER

Som MEDLEMMER kan optages enhver, med interesse for klubbens formål, og som er fyldt 16 år. 
 

5. KONTINGENT.

Stk. a. : Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen og forfalder til betaling senest 2 uger før holdstart.
Stk. b. : Nye medlemmer er først optaget, når årskontingentet er betalt. 
Stk. c. : Trænings(- og dressur)gebyr fastsættes af bestyrelsen og betales senest 2 uger før holdstart.

6. FORPLIGTIGELSER.

Stk. a. : Foreningen tegnes af FORMAND og et BESTYRELSESMEDLEM. 
Ved FORMANDENS fravær, af NÆSTFORMAND og et BESTYREL­SESMEDLEM. 
Stk. b. : Intet medlem hæfter personligt, for de af klubben indgåede forpligtelser. Klubben alene hæfter med dens formue. 
Stk. c. : Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor klubben, ud over betaling af årskontingent og eventuelt træningsgebyr. 
Stk. d. : Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

7. REGNSKAB

Stk. a. : Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 
Stk. b. : Regnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt revisor.

8. RESTANCE

Stk. a. : Kontingentrestance medfører slettelse som medlem af klubben.

9. UDMELDELSE

Stk. a. : Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubbens kasserer. 
Stk. b. : Betalt kontingent refunderes ikke.

10. EKSKLUSION

Stk. a. : Hvis et medlem forsætligt, i handling eller ord modarbejder klubben, kan bestyrelsen vedtage at ekskludere vedkommende. 
Stk. b. : Eksklusionen kan indankes for den førstkommende ordinære generalforsamling, hvor den ekskluderede kan være til stede og forelægge sin sag. 
Generalforsamlingen træffer da, den endelige afgørelse i sagen. 
Eksklusionen står ved magt, fra eksklusionstidspunktet til generalforsamlingen.

11. BESTYRELSEN

Stk. a. : Klubben ledes af en bestyrelse som består af; 
1 formand 
1 næstformand 
1 kasserer 
2 bestyrelsesmedlemmer 
Stk. b. : Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. 
Stk. c. : Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Der føres forhandlingsprotokol, med beslutningsreferat.

12. GENERALFORSAMLING

Stk. a. : Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. 
Stk. b. : Generalforsamlingen indkaldes, via klubbens hjemmeside og opslag i klubhuset, med mindst 4 ugers varsel. 
Generalforsamlingen skal afholdes senest i april måned. 
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, senest 2 uger før generalforsamlingen. 
Stk. c. : Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende: 
Valg af referat og dirigent 
Valg af stemmeoptæller 
Formandens beretning 
Fremlæggelse af revideret regnskab 
Indkomne forslag 
Valg 
Eventuelt

13. VALG

Stk. a. : Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. 
Formanden og de to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. 
Næstformand og kasserer er på valg i ulige år. 
Der vælges 2 suppleanter direkte af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. 
Stk. b. : Valgbar er enhver, som har været medlem af klubben i mindst ét fuldt kalenderår.

14. AFSTEMNING

Stk. a. : Stemmeret har de medlemmer, som er betalende medlemmer. 
Stk. b. : Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed (flest stemmer) 
Skriftlig afstemning skal afholdes, hvis mindst 10 % af de fremmødte stemme berettigede medlemmer kræver det.

15. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. a. : Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt begærer det, eller når bestyrelsen ønsker det. 
Stk. b. : Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel, som ordinær generalforsamling. 
På den ekstraordinære generalforsamling kan kun behandles det eller de emner, hvorover den er indkaldt.

16. VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. a. : Forslag om vedtægtsændringer, skal optages som særligt punkt på generalforsamlingen. 
Til vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. 
Stk. b. : Forslag til vedtægtsændringer skal være klubbens bestyrelse i hænde senest 5 uger før generalforsamlingen, og forslagene skal offentliggøres sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

17. OPHÆVELSE

Stk. a. : Forslag om klubbens ophævelse, skal optages som et særligt punkt på generalforsamlingen. 
Til vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. 
Stk. b. : I tilfælde af klubbens ophævelse, skal dens formue anvendes i over­ensstemmelse med klubbens formålsparagraf til hundesagens fremme.

18. IKRAFTTRÆDELSE

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Hillerød den 8. marts 1989. 
Revideret ved ordinær generalforsamling den 22. marts 1995 og den 26. april 2011.

 
Hillerød Brugshunde Klub, Texasvej 37, 3400 Hillerød tlf. 3172 1889  Bank forbindelse: Jyske Bank, reg.nr. 5064 konto nr. 1350496